1.380.000 

Xuất phát: Hue City
Thời gian: 7:00 - 16:30
Lịch khởi hành: Everyday
Lịch trình: Hue - Long Chung church - Hien Luong Bridge - Lunch - Vinh Moc Tunnels - Cua Tung Beach - Hue
Phương tiện: Jeep
.
.
.
.